# تشخیص_نرم_افزارهای_جاسوسی_توسط_خودمان_بدون_نیاز_به