# نمایش_جزئیات_کامل_در_هنگام_copy_کردن_فایل‌ها_در_وی