# فعال_کردن_گزینه_show_hidden_files_که_به_وسیله_ویرو