# بدون_آنکه_نرم‌افزارها_را_نصب_کنید،_آنها_را_اجرا_کن