# بدافزاری_که_فایل‌_شما_را_تا_زمان_پرداخت_خون‌بها_گر